On Baptism

15% + 5% Code: SM-21 SMOCZEK
SMOCZEK
Weight: 10.24g
15% + 5% Code: SM-20 SMOCZEK
SMOCZEK
Weight: 10.52g
15% + 5% Code: SM-5B-2 SMOCZEK
SMOCZEK
Weight: 7.68g
15% + 5% Code: SM-19 SMOCZEK
SMOCZEK
Weight: 11.34g
15% + 5% Code: SM-18 SMOCZEK
SMOCZEK
Weight: 14.36g
15% + 5% Code: GR-13 RATCHET
RATCHET
Weight: 10.3g
15% + 5% Code: GR-11 RATCHET
RATCHET
Weight: 19.2g